Plan de Management

Planul de management (conform prevederilor OUG 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare) al unei arii naturale protejate reprezinta documentul care descrie si evalueaza situatia prezenta a ariei naturale protejate, defineste obiectivele, precizeaza actiunile de conservare necesare si reglementeaza activitatile care se pot desfasura pe teritoriul acesteia, in conformitate cu obiectivele de management.

Plan de management ROSPA0124 publicat in Monitorul Oficial

Planul de management se elaboreaza de catre custodele ariei naturale protejate, se avizeaza de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului / institutiile din subordinea acesteia, dupa caz, si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, cu avizul autoritatii publice centrale din domeniul culturii si consultarea autoritatilor publice centrale din domeniul dezvoltarii regionale si administratiei publice, agriculturii si silviculturii.

In cazul in care nu există custozi sau in situatia in care planurile de management sunt elaborate in cadrul unor proiecte cu finantare nationala/europeana, acestea pot fi elaborate si de alte entitati, urmand sa fie insusite de catre custozi, in procesul elaborarii si, respectiv, al aprobarii acestora.

Masurile prevazute in planurile de management ale ariilor naturale protejate se elaboreaza astfel incat sa tina cont de conditiile economice, sociale si culturale ale comunitatilor locale, precum si de particularitatile regionale si locale ale zonei, prioritate avand insa obiectivele de management ale ariei naturale protejate.

Respectarea planului de management este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritatile care reglementeaza activitati pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum si pentru persoanele fizice si juridice care detin sau care administreaza terenuri si alte bunuri si/sau care desfasoara activitati in perimetrul si in vecinatatea ariei naturale protejate.

Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locala si nationala, precum si orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturala protejata vor fi armonizate de catre autoritatile emitente cu prevederile planului de management.