Avize

Conform prevederilor OUG 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activitati in aria naturala protejata si in vecinatatea acesteia se realizeaza numai cu avizul custodelui ariei naturale protejate.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului (ANPM/APM), care conduce procedura de reglementare, notifica titularul sa transmita custodelui ariei naturale protejate (ASOCIATIA PENTRU MEDIU SI EDUCATIE) o copie a documentatiei depuse la autoritatea competenta, insotita de informarea asupra etapei procedurale in care se afla planul/programul/ proiectul/activitatea, in vederea obtinerii avizului custodelui pentru planuri/programe/proiecte/activitati, după caz. (art. 31 (1) din Ordinul ministrului mediului nr. 1447/2017)

Impreuna cu documentatia mentionata mai sus, beneficiarul planului/proiectului/activitatii va transmite custodelui, pe adresa de e-mail asociatiapentrumediu[@]gmail.com și o cerere completata.

Pentru eliberarea avizului, custodele percepe un tarif (cu exceptia cazurilor in care exista prevederi legale in vigoare ca tariful nu se percepe) ce va fi stabilit in functie de planul/proiectul/activitatea propus(a).

Custodele va emite avizul beneficiarului numai dupa transmiterea dovezii efectuarii platii. (la adresa de e-mail asociatiapentrumediu [@]gmail.com)

Termenul de emitere a avizului custodelui:

– 30 de zile de la primirea solicitarii cu documentatie completa si/sau de la primirea informatiilor suplimentare;

– pentru activitatile de recoltare/capturare a speciilor salbatice de flora si fauna, in scopul comercializarii, este de 5 zile de la primirea unei solicitari cu documentatie completa sau de la primirea informatiilor suplimentare.

Custodele pot solicita informatii suplimentare de la autoritatea competenta pentru protectia mediului (ANPM/APM) care conduce procedura de reglementare, in vederea emiterii avizului.

Pentru activitatea de exploatare forestieră, Ordinul ministrului mediului nr. 1447/2017 prevede următoarele:

Articolul 32

(1) La punerea în valoare în arboretele din fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara acestuia, situate în arii naturale protejate, înainte de etapa de marcare a arborilor ce urmează să fie puşi în valoare, ocoalele silvice solicită administratorilor/custozilor/autorităţii responsabile:

a) condiţiile specifice la punerea în valoare a arboretelor în ariile naturale protejate, necesare menţinerii/îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor/habitatelor, a elementelor naturale/patrimoniului natural prezente în arboretele pentru care a fost desemnată aria naturală protejată;

b) condiţiile specifice desfăşurării activităţii de exploatare forestieră în ariile naturale protejate, care vor fi introduse în cuprinsul autorizaţiei de exploatare forestieră, necesare menţinerii/îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor/ habitatelor, a elementelor naturale/patrimoniului natural prezente în arboretele pentru care a fost desemnată aria naturală protejată.

(2) La stabilirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) administratorul/custodele/autoritatea responsabilă ţine cont de prevederile planului de management şi legislaţia specifică din domeniul biodiversităţii şi ariilor naturale protejate.

(3) Ocoalele silvice solicită condiţiile menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii punerii în valoare.

(4) În vederea emiterii condiţiilor menţionate la alin. (1) lit. a) şi b), ocoalele silvice vor transmite administratorilor/custozilor de arii naturale protejate sau, după caz, Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate următoarele documente:

a) descrierea parcelară a unităţii/unităţilor amenajistice în care va avea loc punerea în valoare şi care va/vor fi supusă/ supuse exploatării;

b) o copie a hărţii unităţii/unităţilor amenajistice în care va avea loc punerea în valoare şi care va/vor fi supusă/supuse exploatării.

(5) Administratorii/Custozii/Autoritatea responsabilă transmit(e) ocoalelor silvice condiţiile menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) în termen de maximum 25 de zile de la primirea solicitării.

(6) Ocoalele silvice vor demara etapa de marcare a arborilor ce urmează să fie exploataţi, în cazul netransmiterii condiţiilor specifice menţionate la alin. (1) lit. a) în termenul menţionat la alin. (5).

(7) În cazul în care administratorii/custozii nu emit condiţiile specifice menţionate la alin. (1) lit. b) în termenul prevăzut la alin. (5), ocoalele silvice notifică autoritatea responsabilă în acest sens.